HOME > FACULTY > Course Directors >

Honorary Chairman
Run-Lin Gao Bei Jing
Congress Chairman
Shaoliang Chen Jiang Su
Yundai Chen Bei Jing
Yaling Han Liao Ning
Yong Huo Bei Jing
Shuzheng Lv Bei Jing
Haichang Wang Shan Xi
Bo Xu Bei Jing
Yuejin Yang Bei Jing
Imad Sheiban Italy
Yves Louvard France
Executive Chairman
Shaoliang Chen Jiang Su
Bo Xu Bei Jing
Imad Sheiban Italy
 
1:1 fake rolex uk

replica watches uk shop